aktualno?ci wiadomo?ci i wydarzenia

27 listopada br. mia?o miejsce uroczyste otwarcie Europejskiego Centrum Opieki D?ugoterminowej Sidabra w Kownie na Litwie.

女人天堂-女人天堂AV在线alizowany w bezpo?rednim s?siedztwie spó?ki TZMO Lithuania, b?dzie pe?ni? funkcj? o?rodka szkoleniowego, ...

media kit broszura korporacyjna 

Zapoznaj si? z broszur? korporacyjn? Grupy TZMO. Znajdziesz w niej informacje o strukturze firmy, historii, wa?nych wydarzeniach czy nagrodach. Wszystko zebrane i dost?pne w przejrzystej formie on-line.


globalny zasi?g jeste?my na 80 rynkach ?wiata  

globalny_zasieg.jpg

Jeste?my wiod?cym producentem i dostawc? artyku?ów higienicznych, kosmetycznych i wyrobów medycznych na rynek ?wiatowy. Produkty TZMO SA powstaj? w oparciu o nowoczesne technologie dost?pne na ?wiecie.


odpowiedzialno?? z my?l? o cz?owieku  

odpowiedzialnosc.jpg

女人天堂-女人天堂AV在线 naszych Klientów s? dla nas priorytetem. W procesie ci?g?ego doskonalenia tworzymy produkty i rozwi?zania podnosz?ce komfort pracy i jako?? ?ycia.


Nasza strona u?ywa plików Cookies w celu zapewniania wygody korzystania z serwisu oraz w celach statystycznych. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na polityk? cookies
Rozumiem
YouTube
女人天堂-女人天堂AV在线