CitoNet

CitoNet

"polecamy z czystym sumieniem"

Centra Us?ug CitoNet to sie? spó?ek ?wiadcz?ca us?ugi sterylizacji narz?dzi chirurgicznych oraz bielizny operacyjnej, prania i wynajmu odzie?y i po?cieli medycznej, a tak?e kompletowania i dostawy gotowych pakietów operacyjnych wed?ug potrzeb klienta.

Dzi?ki do?wiadczeniu w bran?y medycznej czerpanemu z 60-letniej tradycji TZMO, Centra us?ug CitoNet mog? aktywnie uczestniczy? w podnoszeniu standardów opieki nad pacjentem wdra?aj?c nowe rozwi?zania technologiczne wspomagaj?ce prac? personelu medycznego i u?atwiaj?ce opiek? nad chorymi.

historia marki

citonet_2001.jpg
2001
Pierwsze centrum

Toruńskie Zak?ady Materia?ów Opatrunkowych poszerzy?y swoj? ofert? o us?ug? sterylizacji, ?wiadczon? pod mark? CitoNet.
Pierwsze Centrum Us?ug Sterylizacji powsta?o w ?odzi, kolejne, trzy lata pó?niej, w Bydgoszczy i Krakowie, a w 2006 roku otwarte zosta?o CUS w Szczecinie.

citonet_2008.jpg
2008
Pralnia

W Bydgoszczy powsta?a pierwsza pralnia pod mark? CitoNet, ?wiadcz?ca us?ugi pralnicze dla zak?adów opieki zdrowotnej oraz hoteli i restauracji. Rok pó?niej rozpocz??a prac? kolejna pralnia – w ?odzi.

citonet_2011.jpg
2011
CitoNet na Pomorzu

Od drugiej po?owy roku 2011 us?ugi Citonet ?wiadczone s? równie? na Pomorzu, dzi?ki nowej pralni w Zabagnie, k. Tczewa.

2016.png
2016
Uroczyste otwarcie CitoNet Warszawa

To ju? szósty oddzia? Centrów Us?ug wPolsce, ?wiadcz?cy nowoczesne us?ugi w zakresie outsourcingu prania wodnegooraz tworzenia niestandardowych sterylnych pakietów, zestawów wyrobówmedycznych dedykowanych pod konkretne procedury medyczne. Obecnie GrupaTZMO posiada swoje Centra Us?ug CitoNet w Bydgoszczy, Szczecinie, Krakowie,?ódzi, Zabagnie i Warszawie.

przejd? do strony marki

zasi?g marki

zasieg.jpg

Nasze wyroby sprzedajemy na ponad 80 rynkach: w Unii Europejskiej, w Europie ?rodkowej i Wschodniej, w Afryce i na Dalekim Wschodzie.

Nasza strona u?ywa plików Cookies w celu zapewniania wygody korzystania z serwisu oraz w celach statystycznych. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na polityk? cookies
Rozumiem
YouTube
女人天堂-女人天堂AV在线