Europejskie Centrum Opieki D?ugoterminowej

Europejskie Centrum Opieki D?ugoterminowej

"z my?l? o cz?owieku"

Szko?a policealna dla Opiekunów Medycznych

Przysz?ych opiekunów medycznych kszta?cimy w Toruniu i w Bydgoszczy. Wykwalifikowana kadra nauczycielska, oprócz przekazywania im fachowej wiedzy, stara si? zaszczepi? w s?uchaczach ch?ci do ci?g?ego rozwijania swoich umiej?tno?ci oraz wspomaga ich w d??eniach do stania si? profesjonalistami na poziomie europejskim. W tym celu dodatkowo oferujemy naszym s?uchaczom mo?liwo?? nauki j?zyka obcego, co umo?liwi im zbieranie zawodowych do?wiadczeń równie? za granic?.

historia marki

ecod_1998.jpg
1998
Pierwsza Konferencja

Organizowana jest pierwsza Mi?dzynarodowa Konferencja Opieki D?ugoterminowej - obecnie najwi?ksze w Polsce wydarzenie edukacyjne po?wi?cone obszarowi opieki d?ugoterminowej

ecod_2000.jpg
2000
Centrum Informacji Medycznej

Powstaje Centrum Informacji Medycznej, które realizuje szereg inicjatyw edukacyjnych dla personelu medycznego i opiekuńczego oraz inicjatyw integracyjnych dla osób niepe?nosprawnych.

ecod_2001.jpg
2001
Seni Cup

Organizowana jest pierwsza edycja Mi?dzynarodowej Ligi Pi?ki No?nej Osób Niepe?nosprawnych SENI Cup - wydarzenia sportowego dla niepe?nosprawnych intelektualnie mieszkańców domów pomocy spo?ecznej.

ecod_2006.jpg
2006
Powstanie ECOD

Wychodz?c naprzeciw ogromnemu zapotrzebowaniu w zakresie edukacji personelu medycznego i opiekuńczego powo?ali?my do ?ycia Europejskie Centrum Opieki D?ugoterminowej. Za cel postawili?my sobie kszta?cenie kadry w nowym zawodzie - opiekuna medycznego.

DSC01869 na www.JPG
2008
Otwarcie Szko?y Policealnej dla Opiekunów Medycznych

w Toruniu

sala w Byd.JPG
2012
Otwarcie Szko?y Policealnej dla Opiekunów Medycznych

w Bydgoszczy

ecod_2006.jpg
2016
Mamy ju? blisko 350 absolwentów!

Interesujemy si? ich losami. Niemal wszyscy znale?li prac? w zawodzie opiekuna medycznego zarówno w kraju jak i zagranic?. Wielu z nich kontynuuje kszta?cenie wybieraj?c wy?sze uczelnie medyczne.

DSC01865_na_www.JPG
2016

Otwarcie policealnej szko?y dla opiekunów medycznych w Warszawie.

nowosybirsk.JPG
2017

Otworzyli?my szko?y dla opiekunów w Moskwie i Nowosybirsku.

przejd? do strony marki

zasi?g marki

zasieg.jpg

Nasze wyroby sprzedajemy na ponad 80 rynkach: w Unii Europejskiej, w Europie ?rodkowej i Wschodniej, w Afryce i na Dalekim Wschodzie.

Nasza strona u?ywa plików Cookies w celu zapewniania wygody korzystania z serwisu oraz w celach statystycznych. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na polityk? cookies
Rozumiem
YouTube
女人天堂-女人天堂AV在线