Eva
brandViewProd
dermolejek.png
eva sun - balsam do opalania SPF 15 - 200ml copy.jpg
eva simple zel do mycia ciala - jezyna.jpg
eva simple odzywka do wlosow.jpg
eva simple - krem roza jerychonska.jpg
eva natura mydlo bez.jpg

Eva

"Dopasowane do Ciebie"

Kosmetyki do kompleksowej piel?gnacji twarzy, cia?a i w?osów.

Fabryka Kosmetyków „POLLENA-EWA” S.A. posiada blisko 100-letnie do?wiadczenie w produkcji kosmetyków, a w swojej bogatej ofercie posiada produkty do piel?gnacji twarzy, w?osów i cia?a. Warta wyró?nienia jest innowacyjna linia Eva DERMO, która odpowiada na problem skóry suchej i nadwra?liwej na czynniki zewn?trzne. Pollena-Ewa oferuje tak?e szereg us?ug na zlecenie. Dzia?ania w ramach Private Label pozwalaj? zaoferowa? kosmetyki wpisuj?ce si? idealnie w potrzeby klienta. Produkty te przygotowywane s? od fazy pomys?u, a? do wdro?enia. Taki dobór asortymentu zapewnia wi?c kompleksow? piel?gnacj? od „stóp do g?ów”.

Od 1996r. firma posiada certyfikat ISO 9001, który jest dowodem wysokiej jako?ci produkowanych przez ni? kosmetyków.

historia marki

pollena_1914.JPG
1919
Hugo Güttel

Dwaj ?ódzcy przedsi?biorcy: Hugo Güttel i Józef Wójtowicz zak?adaj? Fabryk? Myd?a i kosmetyków ?Hugo Güttel” z siedzib? w ?odzi.

pollena_1929.JPG
1929
Pixin

Fabryka zmienia nazw? na Fabryka Myd?a i Kosmetyków Hugo Güttel PIXIN - pod t? mark? wyprodukowano wiele popularnych wyrobów (pudry, szampony, emalie do paznokci).

pollena_1939-1945.jpg
1939
Rozwój produkcji

1939-1945 Okupacja przynios?a znaczny rozwój produkcji (g?ównie myd?a i proszku do prania).

pollena_1971.jpg
1971
Pollena Eva

Po raz pierwszy u?yto nazwy Pollena Eva.

pollena_1996.jpg
1996
Eva Natura Len

W okresie transformacji mia?o miejsce wiele istotnych dla Firmy wydarzeń, które przyczyni?y si? do jej dynamicznego rozwoju i poszerzenia oferty rynkowej. W po?owie lat dziewi??dziesi?tych wprowadzone zosta?y popularne kosmetyki EVA NATURA LEN z biokompleksem lnianym oraz seria BURSZTYN z biokompleksem bursztynu.

pollena_1996-2002.jpg
1996
Nagrody

1996-2002 Nowatorskie receptury i atrakcyjny design nowych linii EVA NATURA LEN i linii BURSZTYN spowodowa?y, ?e od momentu pojawienia si? na rynku cieszy?y si? nieustaj?cym uznaniem klientów. By?y nagradzane w licznych konkursach, na wielu targach i wystawach mi?dzynarodowych – trzykrotnie zdoby?y z?oty medal na ?wiatowej Wystawie Wynalazków i Innowacji Eureka w Brukseli i dwukrotnie zosta?y odznaczone God?em ?Teraz Polska”.

certyfiikat.jpg
1996
Certyfikat ISO 9001

W 1996 roku Firma otrzyma?a certyfikat ISO 9001, ?wiadcz?cy o spe?nieniu wymagań jako?ciowych zgodnych z norm? mi?dzynarodow?

?

pollena_2008_2.jpg
2008
Per?a Rynku Kosmetycznego

Wprowadzona 1,5 roku wcze?niej nowa linia kosmetyków do piel?gnacji twarzy dla m?odych kobiet EVA NATURA KOMFORT M?ODEJ SKÓRY 18+ zdoby?a tytu? PER?A RYNKU KOSMETYCZNEGO

2009.png
2009
Linia lawendowa EVA NATURA otrzyma?a presti?ow? nagrod?

Qltowy KonceptMagazynu Kosmetyki za Lawendowy Relaks. Jury konkursu doceni?o kosmetyki zlawend? za ich pozytywne dzia?anie na cia?o i dusz?, za pomoc w odzyskaniurównowagi, której tak cz?sto brakuje w naszym zabieganym ?yciu.

2011.png
2011
Seria egzotyczna

Pollena-Ewa zaprezentowa?a now? lini? egzotycznych ?eli pod prysznic EvaNatura. W kosmetykach tych zamkni?to zapachy m. in. dalekiego Tybetu, Chinczy Tahiti.

2012.png
2012
Herbal Garden

Oferta wzbogaca si? o now? seri? do piel?gnacji twarzy Herbal Garden. Bogactwo zió? sprawia, ?e lina ta szybko znajduje swoje miejsce na pó?kach.

qltowy.jpg
2016
Qltowy Koncept

F.K. Pollena- Ewa S.A otrzymuje wyró?nienie w kategorii Qltowy Koncept za
Kompleksow? Piel?gnacj? Skóry- seri? ?eli do mycia cia?a Eva Simple.
Podczas uroczystej Gali podsumowuj?cej 20. edycj? konkursu Qltowy Kosmetyk,
nagrod? dla. odebra? prezes zarz?du – Cezary Bijak.

2016.jpg
2016
Eva Dermo

Oferta asortymentowa rozszerzona zostaje o now?, prze?omow? lini? kosmetyków Eva DERMO, dedykowan? na problem skóry suchej i nadwra?liwej na czynniki zewn?trzne.

2017.jpg
2017

Ambasadork? marki Eva DERMO zostaje by?a Miss Polonia, a obecnie ceniona prezenterka telewizyjna Paulina Krupińska.

qltowy_kosmetyk_2018.jpg
2018
Qltowy Kosmetyk

Produkty do piel?gnacji cia?a Eva DERMO otrzyma?y nagrod? Qltowy Kosmetyk 2018 w kategorii “cia?o, skóra z problemami”.

przejd? do strony marki

zasi?g marki

zasieg.jpg

Nasze wyroby sprzedajemy na ponad 80 rynkach: w Unii Europejskiej, w Europie ?rodkowej i Wschodniej, w Afryce i na Dalekim Wschodzie.

Nasza strona u?ywa plików Cookies w celu zapewniania wygody korzystania z serwisu oraz w celach statystycznych. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na polityk? cookies
Rozumiem
YouTube
女人天堂-女人天堂AV在线