globalny zasi?g marek

our products are available on 80 markets - Europe, Asia, Africa, America and Australia.

Bella Bella
Bella Cotton Bella Cotton
Bella Line Bella Line
CitoNet CitoNet
Bella Baby Happy Bella Baby Happy
Dr Max Dr Max
Matopat Matopat
No 1 No 1
Eva Eva
Seni Seni
Szpital Matopat Szpital Matopat
Tricomed Tricomed
Europejskie Centrum Opieki D?ugoterminowej Europejskie Centrum Opieki D?ugoterminowej
Optus Optus

Bella Bella Cotton Bella Line CitoNet Bella Baby Happy Dr Max Matopat No 1 Eva Seni Szpital Matopat Tricomed Europejskie Centrum Opieki D?ugoterminowej Optus
 • Bella "" Wyroby higieniczne przeznaczone dla kobiet i dziewcz?t. Bella to marka wyrobów higienicznych przeznaczonych dla kobiet - lider na rynku ?rodkowo-Wschodniej Europy, dynamicznie zdobywaj?ca rynek Europy Zachodniej i Azji. Pod znakiem Bella sprzedawana jest szeroka gama produktów: podpaski, wk?adki higieniczne, tampony i kosmetyki do higieny intymnej. Bella wci?? ewoluuje, a jednocze?nie od lat pozostaje synonimem pewno?ci, komfortu i bezpieczeństwa. Zmienia si? tak, jak na przestrzeni lat zmienia?y si? ...
  » przejd? do strony marki
  Pod znakiem Bella sprzedawana jest szeroka gama produktów: podpaski, wk?adki higieniczne, tampony i kosmetyki do higieny intymnej. Bella wci?? ewoluuje, a jednocze?nie od lat pozostaje synonimem pewno?ci, komfortu i bezpieczeństwa. Zmienia si? tak, jak na przestrzeni lat zmienia?y si? ...
  » przejd? do strony marki
 • Bella Cotton "z dba?o?ci? o skór?" Szeroka gama produktów z bawe?ny do codziennej piel?gnacji dla ca?ej rodziny. Bella Cotton to marka wyrobów z bawe?ny, dost?pna na wielu europejskich i azjatyckich rynkach. Asortyment, który pocz?tkowo liczy? zaledwie po jednym opakowaniu patyczków higienicznych, p?atków kosmetycznych, wacików kolorowych i waty, rozwin?? si? do szerokiej i bogatej ...
  » przejd? do strony marki
  Bella Cotton to marka wyrobów z bawe?ny, dost?pna na wielu europejskich i azjatyckich rynkach. Asortyment, który pocz?tkowo liczy? zaledwie po jednym opakowaniu patyczków higienicznych, p?atków kosmetycznych, wacików kolorowych i waty, rozwin?? si? do szerokiej i bogatej ...
  » przejd? do strony marki
 • Bella Line "aktywno?? i relaks" Najwy?szej klasy kompleks rekreacyjno-sportowy dla mi?o?ników aktywnego wypoczynku i relaksu w SPA. Bella Line Wellness Centrum to najwy?szej klasy kompleks rekreacyjno-sportowy. W ofercie klubu znajduje si? szeroka gama pomys?ów na aktywny wypoczynek i efektywny relaks. Na zwolenników tego pierwszego czekaj? dwa pe?nowymiarowe korty squash, dwie sale do aerobiku, zaj?cia Power Bike (pot. ...
  » przejd? do strony marki
  Bella Line Wellness Centrum to najwy?szej klasy kompleks rekreacyjno-sportowy. W ofercie klubu znajduje si? szeroka gama pomys?ów na aktywny wypoczynek i efektywny relaks. Na zwolenników tego pierwszego czekaj? dwa pe?nowymiarowe korty squash, dwie sale do aerobiku, zaj?cia Power Bike (pot. ...
  » przejd? do strony marki
 • CitoNet "polecamy z czystym sumieniem" Centra Us?ug CitoNet to sie? spó?ek ?wiadcz?ca us?ugi sterylizacji narz?dzi chirurgicznych oraz bielizny operacyjnej, prania i wynajmu odzie?y i po?cieli medycznej, a tak?e kompletowania i dostawy gotowych pakietów operacyjnych wed?ug potrzeb klienta. Dzi?ki do?wiadczeniu w bran?y medycznej czerpanemu z 60-letniej tradycji TZMO, Centra us?ug CitoNet mog? aktywnie uczestniczy? w podnoszeniu standardów opieki nad pacjentem wdra?aj?c nowe rozwi?zania technologiczne wspomagaj?ce prac? personelu medycznego i u?atwiaj?ce opiek? nad ...
  » przejd? do strony marki
  Dzi?ki do?wiadczeniu w bran?y medycznej czerpanemu z 60-letniej tradycji TZMO, Centra us?ug CitoNet mog? aktywnie uczestniczy? w podnoszeniu standardów opieki nad pacjentem wdra?aj?c nowe rozwi?zania technologiczne wspomagaj?ce prac? personelu medycznego i u?atwiaj?ce opiek? nad ...
  » przejd? do strony marki
 • Bella Baby Happy "poniewa? jeste?" Pieluszki i kosmetyki dla dzieci. Marka Happy to produkty najwy?szej jako?ci przeznaczone dla dzieci. Dysponuj?c wieloletnim do?wiadczeniem oraz nowoczesnymi technologiami dostarczamy produkty spe?niaj?ce wszelkie wymagania naszych ma?ych klientów i ich rodziców. Dobro dziecka stawiamy sobie na pierwszym miejscu.Wysoka jako?? naszych produktów pozwoli?a nam zdoby? ...
  » przejd? do strony marki
  Dysponuj?c wieloletnim do?wiadczeniem oraz nowoczesnymi technologiami dostarczamy produkty spe?niaj?ce wszelkie wymagania naszych ma?ych klientów i ich rodziców. Dobro dziecka stawiamy sobie na pierwszym miejscu.Wysoka jako?? naszych produktów pozwoli?a nam zdoby? ...
  » przejd? do strony marki
 • Dr Max "czysto?? i blask" Produkty chemii gospodarczej o starannie dobranej, przyjaznej ?rodowisku, naturalnej recepturze. Marka Dr Max oferowana jest przez nas od kilku lat. W krótkim czasie zd??y?a zyska? sobie uznanie w?ród klientów w ca?ej Europie. W ofercie znalaz?y si? p?yny do mycia naczyń, p?yny do mycia szyb, ?el do toalet, p?yny uniwersalne, proszki do szorowania, p?yn do prania i pasta do ...
  » przejd? do strony marki
  Marka Dr Max oferowana jest przez nas od kilku lat. W krótkim czasie zd??y?a zyska? sobie uznanie w?ród klientów w ca?ej Europie. W ofercie znalaz?y si? p?yny do mycia naczyń, p?yny do mycia szyb, ?el do toalet, p?yny uniwersalne, proszki do szorowania, p?yn do prania i pasta do ...
  » przejd? do strony marki
 • Matopat "dbamy o bezpieczeństwo" Szeroki asortyment wyrobów medycznych dostosowany do potrzeb klienta. Pod mark? Matopat oferujemy wyroby medyczne najwy?szej jako?ci, od lat stosowane na blokach operacyjnych, w gabinetach zabiegowych, ambulatoriach, stacjach dializ, karetkach pogotowia, jak i w domowej apteczce. Rozwijamy si? wraz z procesem podnoszenia poziomu wiedzy medycznej i post?pem ...
  » przejd? do strony marki
  Pod mark? Matopat oferujemy wyroby medyczne najwy?szej jako?ci, od lat stosowane na blokach operacyjnych, w gabinetach zabiegowych, ambulatoriach, stacjach dializ, karetkach pogotowia, jak i w domowej apteczce. Rozwijamy si? wraz z procesem podnoszenia poziomu wiedzy medycznej i post?pem ...
  » przejd? do strony marki
 • No 1 "dla domu i rodziny" Produkty z papieru dla domu. Praktyczne i nowoczesne artyku?y higieniczne z papieru Bella No1 to szeroka paleta produktów dla ca?ej rodziny, obejmuj?ca wyroby z delikatnej bibu?ki oraz ekologiczne produkty z segregowanej makulatury. Pod mark? No 1 oferujemy mi?kkie, delikatne chusteczki, serwetki papierowe w sze?ciu ...
  » przejd? do strony marki
  Praktyczne i nowoczesne artyku?y higieniczne z papieru Bella No1 to szeroka paleta produktów dla ca?ej rodziny, obejmuj?ca wyroby z delikatnej bibu?ki oraz ekologiczne produkty z segregowanej makulatury. Pod mark? No 1 oferujemy mi?kkie, delikatne chusteczki, serwetki papierowe w sze?ciu ...
  » przejd? do strony marki
 • Eva "Dopasowane do Ciebie" Kosmetyki do kompleksowej piel?gnacji twarzy, cia?a i w?osów. Fabryka Kosmetyków „POLLENA-EWA” S.A. posiada blisko 100-letnie do?wiadczenie w produkcji kosmetyków, a w swojej bogatej ofercie posiada produkty do piel?gnacji twarzy, w?osów i cia?a. Warta wyró?nienia jest innowacyjna linia Eva DERMO, która ...
  » przejd? do strony marki
  Fabryka Kosmetyków „POLLENA-EWA” S.A. posiada blisko 100-letnie do?wiadczenie w produkcji kosmetyków, a w swojej bogatej ofercie posiada produkty do piel?gnacji twarzy, w?osów i cia?a. Warta wyró?nienia jest innowacyjna linia Eva DERMO, która ...
  » przejd? do strony marki
 • Seni "komfort ka?dego dnia" Wyroby ch?onne i specjalistyczne preparaty piel?gnacyjne dla osób z inkontynencj? (nietrzymaniem moczu). Seni to marka produktów przeznaczonych dla osób z nietrzymaniem moczu. Pocz?tki Seni to tylko jeden wyrób, obecnie dost?pna jest szeroka gama wyrobów ch?onnych, linia preparatów piel?gnacyjnych i seria produktów uzupe?niaj?cych. W ofercie znale?? mo?na wk?adki urologiczne dla kobiet ...
  » przejd? do strony marki
  Seni to marka produktów przeznaczonych dla osób z nietrzymaniem moczu. Pocz?tki Seni to tylko jeden wyrób, obecnie dost?pna jest szeroka gama wyrobów ch?onnych, linia preparatów piel?gnacyjnych i seria produktów uzupe?niaj?cych. W ofercie znale?? mo?na wk?adki urologiczne dla kobiet ...
  » przejd? do strony marki
 • Szpital Matopat "Lecz si? bez obaw!" Najwy?szej jako?ci us?ugi medyczne realizowane przez wysokiej klasy personel i przy u?yciu nowoczesnego sprz?tu. Szpital Specjalistyczny MATOPAT w ci?gu pi?tnastu lat dzia?alno?ci zapewni? sobie trwa?e miejsce na rynku ochrony zdrowia w naszym regionie. Od pocz?tku istnienia profesjonalny zespó? stara si? zapewnia? swoim Pacjentom najnowsze metody leczenia i komfortowe, zgodne z obowi?zuj?cymi ...
  » przejd? do strony marki
  Szpital Specjalistyczny MATOPAT w ci?gu pi?tnastu lat dzia?alno?ci zapewni? sobie trwa?e miejsce na rynku ochrony zdrowia w naszym regionie. Od pocz?tku istnienia profesjonalny zespó? stara si? zapewnia? swoim Pacjentom najnowsze metody leczenia i komfortowe, zgodne z obowi?zuj?cymi ...
  » przejd? do strony marki
 • Tricomed "nowoczesne technologie dla medycyny" Szeroka gama implantów medycznych, nowoczesnych biomateria?ów, wyrobów rehabilitacyjnych oraz artyku?ów pomocniczych dla chirurgii. Firma istnieje od 1959 roku. Dorobek ponad 50 lat dzia?alno?ci to kilkadziesi?t oryginalnych polskich wyrobów dla medycyny, z których wiele zosta?o opatentowanych. Jedna z nielicznych na ?wiecie i jedyna w Polsce firma specjalizuj?ca si? w opracowaniu i produkcji wyrobów medycznych klasy ...
  » przejd? do strony marki
  Firma istnieje od 1959 roku. Dorobek ponad 50 lat dzia?alno?ci to kilkadziesi?t oryginalnych polskich wyrobów dla medycyny, z których wiele zosta?o opatentowanych. Jedna z nielicznych na ?wiecie i jedyna w Polsce firma specjalizuj?ca si? w opracowaniu i produkcji wyrobów medycznych klasy ...
  » przejd? do strony marki
 • Europejskie Centrum Opieki D?ugoterminowej "z my?l? o cz?owieku" Szko?a policealna dla Opiekunów Medycznych Przysz?ych opiekunów medycznych kszta?cimy w Toruniu i w Bydgoszczy. Wykwalifikowana kadra nauczycielska, oprócz przekazywania im fachowej wiedzy, stara si? zaszczepi? w s?uchaczach ch?ci do ci?g?ego rozwijania swoich umiej?tno?ci oraz wspomaga ich w d??eniach do stania si? ...
  » przejd? do strony marki
  Przysz?ych opiekunów medycznych kszta?cimy w Toruniu i w Bydgoszczy. Wykwalifikowana kadra nauczycielska, oprócz przekazywania im fachowej wiedzy, stara si? zaszczepi? w s?uchaczach ch?ci do ci?g?ego rozwijania swoich umiej?tno?ci oraz wspomaga ich w d??eniach do stania si? ...
  » przejd? do strony marki
 • Optus "Zdrowie to najlepsza inwestycja" Spó?ka OPTUS to pierwszy w Polsce system opieki medycznej, który nie jest ubezpieczeniem. Po?redniczy w zapewnieniu kompleksowej opieki medycznej na najwy?szym poziomie.
  » przejd? do strony marki

  » przejd? do strony marki

Wybierz kraj

»przejd? do lokalizacji spó?ek
Nasza strona u?ywa plików Cookies w celu zapewniania wygody korzystania z serwisu oraz w celach statystycznych. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na polityk? cookies
Rozumiem
YouTube
女人天堂-女人天堂AV在线