Matopat
brandViewProd
matopat1.jpg
matopat2.jpg
tromboguard.jpg
MA-167-MMPL-081-Optimed-Junior.jpg
matopat4.jpg

Matopat

"dbamy o bezpieczeństwo"

Szeroki asortyment wyrobów medycznych dostosowany do potrzeb klienta.

Pod mark? Matopat oferujemy wyroby medyczne najwy?szej jako?ci, od lat stosowane na blokach operacyjnych, w gabinetach zabiegowych, ambulatoriach, stacjach dializ, karetkach pogotowia, jak i w domowej apteczce. Rozwijamy si? wraz z procesem podnoszenia poziomu wiedzy medycznej i post?pem technologicznym. Bierzemy czynny udzia? w poprawie jako?ci us?ug medycznych w Polsce. Nieustannie wdra?amy innowacyjne wyroby, inwestujemy w najnowocze?niejsze technologie i poszukujemy nowych rozwi?zań, nie tylko aby u?atwi? prac? personelu medycznego, lecz równie? po to, aby dostarczy? produkty medyczne do domu ka?dego konsumenta.

historia marki

matopat_1951.jpg
1951
S?ońce

W Toruniu rozpoczyna si? pierwsza produkcja materia?ów opatrunkowych w obiektach dawnej wytwórni myd?a i proszku ?S?ońce”. Pierwsza produkcja by?a pod bardzo du?e zamówienie na opatrunki wodoszczelne zg?oszone przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Centralny Urz?d Zaopatrzenia Górnictwa, a dzia?alno?? fabryki mia?a wygasn?? po jego realizacji.

matopat_1952.jpg
1952
Temblaki

Wysoka jako?? pracy spowodowa?a, ?e ?Opatrunkom” przydzielono kolejne zlecenie na wykonanie chust trójk?tnych tzw. temblaków dla wojska i górnictwa. Zarz?dzeniem Ministra Przemys?u Lekkiego utworzono przedsi?biorstwo Toruńskie Zak?ady Materia?ów Opatrunkowych.

matopat_1953_1.jpg
1953
System trójzmianowy

W trzech salach produkcyjnych w budynku przy ulicy ?ó?kiewskiego 20/22 pracowa?o oko?o 400 pracowników w systemie trójzmianowym.

matopat_1964.jpg
1964
Dezynfekcja

Do po?owy lat 60-tych opatrunki sterylizowa?o si? w sprowadzonych z wojska 2 komorach dezynfekcyjnych, które umieszczono w drewnianym baraku i pod??czono do kot?a wysokoci?nieniowego.?Obecnie TZMO posiada w?asn? sterylizacj? par? wodn? i tlenkiem etylenu.

matopat_1993.jpg
1993
Wyroby pod mark? Matopat

Po raz pierwszy rozpocz?li?my produkowa? wyroby pod mark? Matopat.

citonet2011.png
2001
Pierwsza sterylizatornia

Otworzyli?my pierwsz? sterylizatorni? sieci CitoNet w ?odzi.?Obecnie sie? CitoNet to 6 jednostek dzia?aj?cych w ca?ej Polsce: ?ód?, Bydgoszcz, Szczecin, Kraków, Warszawa, Zabagno.

matopat_2005.jpg
2005
Bella-Premier

Rozpoczynamy produkcj? medyczn? w spó?ce Bella-Premier w Indiach.

matopat.png
2016
Matopat dzi?

Matopat dzi? to ponad 10 000 wyrobów medycznych, ci?gle powstaj?ce nowe rozwi?zania, spó?ki produkcyjne w Polsce i zagranic? i ponad pó? wieku do?wiadczenia w dostarczaniu wyrobów najwy?szej jako?ci.

zakres oferty

  • opatrywanie ran i kompresjoterapia
  • sety - zestawy zabiegowe, proceduralne i operacyjne
  • zabiegi ambulatoryjne i operacyjne
  • unieruchomienia
  • sterylizacja
  • implantacja

przejd? do strony marki

zasi?g marki

zasieg.jpg

Nasze wyroby sprzedajemy na ponad 80 rynkach: w Unii Europejskiej, w Europie ?rodkowej i Wschodniej, w Afryce i na Dalekim Wschodzie.

Nasza strona u?ywa plików Cookies w celu zapewniania wygody korzystania z serwisu oraz w celach statystycznych. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na polityk? cookies
Rozumiem
YouTube
女人天堂-女人天堂AV在线