No 1
brandViewProd
no11.jpg
no12.jpg

No 1

"dla domu i rodziny"

Produkty z papieru dla domu.

Praktyczne i nowoczesne artyku?y higieniczne z papieru Bella No1 to szeroka paleta produktów dla ca?ej rodziny, obejmuj?ca wyroby z delikatnej bibu?ki oraz ekologiczne produkty z segregowanej makulatury. Pod mark? No 1 oferujemy mi?kkie, delikatne chusteczki, serwetki papierowe w sze?ciu kolorach, ch?onne i wydajne r?czniki kuchenne oraz papier toaletowy.

historia marki

papier_1995_1.jpg
1995
Pocz?tek No1

Wyroby papierowe pod mark? Bella No1 debiutuj? na rynku. Jako pierwsze dost?pne s? chusteczki uniwersalne w wersji standardowej i w wersji mini oraz chusteczki kosmetyczne.
Rok pó?niej na rynek zostaj? wprowadzone chusteczki higieniczne pod mark? Bella No1. Do dzi? chusteczki pod charakterystycznym logo ciesz? si? ogromn? popularno?ci? i zaufaniem klientów.

papier_1996_1.jpg
1996
Bella No1 Karo

Do rodziny wyrobów papierowych Bella wchodzi mi?kki i delikatny papier toaletowy pod mark? Bella No1 Karo. Nied?ugo do??czaj? do niego papierowe r?czniki kuchenne Karo.

papier_1997_1.jpg
1997
Papier i r?czniki

Do rozwiajacego si? asortymentu wyrobów papierowych zostaj? w??czone papier toaletowy i r?czniki pod mark? Bella No1. Wysoka jako?? powoduje, ?e szybko zyskuj? zaufanie klientów.

papier_2003_1.jpg
2003
Chusteczki turystyczne

Ofert? wyrobów papierowych Bella poszerzaj? chusteczki do okularów i turystyczne. Bardzo wygodne w u?yciu, staj? si? nieod??cznym towarzyszem w pracy i w podró?y.

papier_2005_1.jpg
2005
Chusteczki Happy

W odpowiedzi na potrzeby najm?odszych klientów oferujemy chusteczki higieniczne Bella Baby Happy. Weso?e opakowania zach?caj? dzieci nie tylko do przestrzegania higieny, ale te? rozwijaj? wyobra?ni? i pobudzaj? do zabawy. W 2008 do oferty do??czaj? chusteczki w wersji mini, które z ?atwo?ci? zmieszcz? si? w dzieci?cej kieszonce.

papier_2010_1.jpg
2010
Nowe opakowania

Linia chusteczek uniwersalnych Bella No1 i Bella Baby Happy zostaje gruntownie od?wie?ona. Na pó?kach sklepowych pojawiaj? si? kolorowe i estetyczne opakowania ró?nej wielko?ci, które zadowol? nawet najbardziej wymagaj?cych klientów.

no1.png
2015
Wprowadzenie chusteczek czterowarstwowych

Oferta produktów papierowych wzbogacona zosta?a w czterowarstwowechusteczki higieniczne. Opakowania chusteczek maj? nowoczesny design idost?pne s? w formie chusteczek kieszonkowych i du?ych opakowań w formie chusteczek wyci?ganych.

zakres oferty

  • No1 – chusteczki higieniczne, serwetki

zasi?g marki

zasieg.jpg

Nasze wyroby sprzedajemy na ponad 80 rynkach: w Unii Europejskiej, w Europie ?rodkowej i Wschodniej, w Afryce i na Dalekim Wschodzie.

Nasza strona u?ywa plików Cookies w celu zapewniania wygody korzystania z serwisu oraz w celach statystycznych. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na polityk? cookies
Rozumiem
YouTube
女人天堂-女人天堂AV在线