Szpital Matopat

Szpital Matopat

"Lecz si? bez obaw!"

Najwy?szej jako?ci us?ugi medyczne realizowane przez wysokiej klasy personel i przy u?yciu nowoczesnego sprz?tu.

Szpital Specjalistyczny MATOPAT w ci?gu pi?tnastu lat dzia?alno?ci zapewni? sobie trwa?e miejsce na rynku ochrony zdrowia w naszym regionie. Od pocz?tku istnienia profesjonalny zespó? stara si? zapewnia? swoim Pacjentom najnowsze metody leczenia i komfortowe, zgodne z obowi?zuj?cymi standardami, warunki opieki. Zaanga?owanie wysoko wykwalifikowanego i stale podnosz?cego swoje umiej?tno?ci personelu sprawia, i? wybór motta dla szpitala - LECZ SI? BEZ OBAW - jest w pe?ni uzasadniony.

historia marki

sz_matopat_2001.JPG
2001
Pocz?tek

Powstanie szpitala Matopat na bazie istniej?cej od 1998 roku Przychodni Specjalistycznej Matopat. Szpital Matopat by? pierwszym w naszym województwie i jednym z pierwszych w kraju niepublicznym, zbudowanym od podstaw szpitalem wieloprofilowym

matopat_2004.JPG
2004
ISO

Jako pierwszy w województwie kujawsko-pomorskim Szpital Matopat otrzyma? certyfikat za?wiadczaj?cy zgodno?? obowi?zuj?cego w placówce systemu zarz?dzania jako?ci? z mi?dzynarodow? norm? zarz?dzania jako?ci? ISO 9001:2000.?W 2016 roku audyt recertyfikuj?cy potwierdzi? wysoki poziom us?ug i zgodno?? systemu zarz?dzania jako?ci? z wymaganiami normy ISO 9001:2008.

2008.png
2008
Rozbudowa

Nowy budynek o powierzchni 2600 m2 pozwala rozszerzy? dzia?alno?? o ambulatoryjn? opiek? specjalistyczn? - gabinety lekarskie i pracownie diagnostyczne wyposa?one w nowoczesny sprz?t, dzia?aj?ce kompleksowo m.in. w dziedzinach: ginekologii, okulistyki, kardiologii, endoskopii.

matopat_2011.jpg
2011
RHK

W Szpitalu Specjalistycznym MATOPAT jako pierwszym w Polsce dokonano zabiegu operacyjnego wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego o nazwie RHK firmy Zimmer.

certyfikat akredytacyjny.jpg
2013

Szpital do??czy? do elitarnego grona szpitali, których kompetencje do ?wiadczenia opieki o wysokiej jako?ci zosta?y potwierdzone w sposób obiektywny otrzymaniem certyfikatu akredytacyjnego Ministra Zdrowia.

2015.png
2015

Otrzymanie certyfikatu ?Szpital bez bólu” przyznawanego przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu oraz Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne oraz Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne.

2016.jpg
2016
?wi?tujemy jubileusz!

Od 15 lat jeste?my z tymi, którzy nas potrzebuj?! Rocznie udzielamy 100.000 konsultacji i porad specjalistycznych oraz wykonujemy ok. 3000 zabiegów operacyjnych/hospitalizacji.

2017.png
2017

Planowane inwestycje w nowoczesn? diagnostyk? i informatyzacj? placówki pozwol? nam dostarczy? jeszcze lepszej jako?ci opiek? zdrowotn?.

przejd? do strony marki

zasi?g marki

zasieg.jpg

Nasze wyroby sprzedajemy na ponad 80 rynkach: w Unii Europejskiej, w Europie ?rodkowej i Wschodniej, w Afryce i na Dalekim Wschodzie.

Nasza strona u?ywa plików Cookies w celu zapewniania wygody korzystania z serwisu oraz w celach statystycznych. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na polityk? cookies
Rozumiem
YouTube
女人天堂-女人天堂AV在线