Tricomed
brandViewProd
15.jpg
dallop.jpg
13.jpg

Tricomed

"nowoczesne technologie dla medycyny"

Szeroka gama implantów medycznych, nowoczesnych biomateria?ów, wyrobów rehabilitacyjnych oraz artyku?ów pomocniczych dla chirurgii.

Firma istnieje od 1959 roku. Dorobek ponad 50 lat dzia?alno?ci to kilkadziesi?t oryginalnych polskich wyrobów dla medycyny, z których wiele zosta?o opatentowanych. Jedna z nielicznych na ?wiecie i jedyna w Polsce firma specjalizuj?ca si? w opracowaniu i produkcji wyrobów medycznych klasy III. W ramach Centrum Badawczo-Rozwojowego prowadzi specjalizacj? w zakresie biomateria?ów i opatrunków specjalistycznych.

historia marki

tricomed_1959.jpg
1959
Pocz?tek

Powstanie Zak?adu Artyku?ów Medycznych przy ówczesnym Centralnym Laboratorium Dziewiarstwa w ?odzi, daj?cy pocz?tek dzisiejszej firmie TRICOMED SA.

protezanaczyniowa.jpg
1961
Sukces

Pocz?tek dzia?alno?ci firmy naznaczony by? wielkim sukcesem – wszczepiono wówczas pierwsz? polsk? protez? naczyniow? w?a?nie produkcji Tricomedu (zaledwie 2 lata po analogicznej operacji w Stanach Zjednoczonych) – pacjent prze?y? z ni? 45 lat.

tricomed_2003.jpg
2003
Grupa Kapita?owa

Tricomed do??czy??do Grupy TZMO, co zwi?kszy?o mo?liwo?? rozwoju i da?o pracownikom poczucie stabilizacji.

tricomed_2010.jpg
2009
Nowy status

Tricomed uzyska? status Centrum Badawczo-Rozwojowego. To bardzo wa?ny instrument w drodze do osi?gni?cia kolejnych spektakularnych sukcesów, a przede wszystkim dalszego zmniejszania dystansu do wielkich ?wiatowych koncernów medycznych.

6.jpg
2010

Nagroda dla protezy czaszki Codubix? 3D na indywidualne zamówienie?za najbardziej innowacyjny produkt roku w Polsce. Nagroda ta jest przyznawana przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.

7.jpg
2011

Wyró?nienie dla ta?my do leczenia nietrzymania moczu u kobiet Dallop? NM dla innowacyjnego produktu 2011 w Polsce. Nagroda przyznawana przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.

2012.jpg
2012

Tricomed SA laureatem Innowatorów 2012 tygodnika Wprost w kategorii Farmacja/Medycyna.

10.jpg
2013

Medal z wyró?nieniem Belgijskich?i?Mi?dzynarodowych Targów Innowacji Technologicznych za Tromboguard? - opatrunek do udzielania pierwszej pomocy i opatrywania ran urazowych.

2013v2.jpg
2013

Nagroda Gospodarcza Województwa ?ódzkiego w kategorii ?Innowacyjno??” dla Tricomed SA.

2013.jpg
2013

Polska Nagroda Innowacyjno?ci dla Tricomed SA przyznawana przez Polsk? Agencj? Przedsi?biorczo?ci.

skan-nagroda-MT?.png
2016

I Nagroda za ultralekkie siatki do zaopatrywania przepuklin Optomesh UltraLight -
najbardziej innowacyjny produkt prezentowany podczas III Targów Technicznych Wyrobów W?ókienniczych INNOVATEX 2016 w ?odzi.

optomesh-UL.jpg
2016-2017

W roku 2016 rozpocz?to wdra?anie nowej gamy ultralekkich innowacyjnych wyrobów siatkowych. Asortyment obejmuje dost?pne ju? siatki przepuklinowe Optomesh? ULTRALIGHT oraz ta?m? urologiczn? Dallop NM? ULTRALIGHT, która od 2017 roku znajdzie si? w regularnej sprzeda?y. Trwaj? prace nad kolejnymi wyrobami.

przejd? do strony marki

zasi?g marki

zasieg.jpg

Nasze wyroby sprzedajemy na ponad 80 rynkach: w Unii Europejskiej, w Europie ?rodkowej i Wschodniej, w Afryce i na Dalekim Wschodzie.

Nasza strona u?ywa plików Cookies w celu zapewniania wygody korzystania z serwisu oraz w celach statystycznych. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na polityk? cookies
Rozumiem
YouTube
女人天堂-女人天堂AV在线