inna27.jpg
Jeste?my wiod?cym globalnym producentem i dostawc? produktów medycznych, artyku?ów higienicznych i kosmetycznych na rynek ?wiatowy. Dysponujemy wieloletnim do?wiadczeniem oraz nowoczesnymi technologiami produkcji, dzi?ki czemu dostarczamy produkty najwy?szej jako?ci.

odpowiedzialno??

Wiemy, ?e jako dynamicznie rozwijaj?ca si? firma globalna, jeste?my w stanie zrobi? znacznie wi?cej i konsekwentnie rozwijamy nasz? dzia?alno?? na rzecz spo?eczeństwa.
odpowiedzialnosczaangazowanie.jpg

zaanga?owanie spo?eczne

Wiemy, ?e jako dynamicznie rozwijaj?ca si? firma globalna, jeste?my w stanie zrobi? znacznie wi?cej i konsekwentnie rozwijamy nasz? dzia?alno?? na rzecz spo?eczeństwa.
odpowiedzialnoscjakoscibezp.jpg logo

jako?? i bezpieczeństwo

Nasza troska o bezpieczeństwo przejawia si? we wszystkich obszarach naszej dzia?alno?ci.

Pocz?wszy od dba?o?ci o prawid?owo?? procesów produkcyjnych, poprzez inwestycje w rozwój technologiczny, a? po ochron? ?rodowiska naturalnego.

ekologia-m.jpg logo

?rodowisko

Dbaj?c o higien? i zdrowie cz?owieka, pami?tamy równie? o otaczaj?cym nas ?wiecie i ?rodowisku naturalnym. To z niego czerpiemy si?? i energi?. Pragniemy pozostawi? nasze ?rodowisko czystym i nieska?onym, pami?taj?c, ?e ma ono s?u?y? nie tylko nam, ale i kolejnym pokoleniom.

o firmie
Nasza strona u?ywa plików Cookies w celu zapewniania wygody korzystania z serwisu oraz w celach statystycznych. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na polityk? cookies
Rozumiem
YouTube
女人天堂-女人天堂AV在线