historia
68 lat Toruńskich Zak?adów Materia?ów Opatrunkowych

1951

Powstaje przedsi?biorstwo państwowe Toruńskie Zak?ady Materia?ów Opatrunkowych

W Toruniu rozpoczyna si? produkcja materia?ów opatrunkowych na zamówienie Ministerstwa Obrony Narodowej i Centralnego Urz?du Zaopatrzenia Górnictwa. Produkcja ma wygasn?? po zrealizowaniu zamówienia, w ci?gu oko?o 6 miesi?cy, jednak dzi?ki wysokiej jako?ci pracy pojawiaj? si? kolejne zadania. Powstaje przedsi?biorstwo ||| państwowe Toruńskie Zak?ady Materia?ów Opatrunkowych, które ju? w po?owie lat sze??dziesi?tych zaczyna zdobywa? rynki zagraniczne. W tym czasie produkty TZMO trafiaj? do państw europejskich i afrykańskich, a nawet do Wietnamu.

1991

Jeste?my spó?k? akcyjn?

Prze?omowy moment w historii firmy: osoby fizyczne – pracownicy przedsi?biorstwa oraz przedstawiciele ?rodowiska akademickiego i medycznego – tworz? spó?k? akcyjn? TZMO SA, która wykupuje maj?tek przedsi?biorstwa od Skarbu Państwa.

1996

Bella Hungaria Kft

Utworzenie na W?grzech pierwszej zagranicznej spó?ki w Grupie TZMO.

1997

Nasze produkty ze znakiem CE

TZMO SA – jako pierwsza firma w bran?y medycznej w Polsce – uzyskuje na wyrobach znak bezpieczeństwa CE.

2003

Zak?ady produkcyjne na rynku wschodnim

Rozpoczyna si? produkcja wyrobów higienicznych we w?asnych nowo wybudowanych zak?adach w Rosji i na Ukrainie.

2004

Nowoczesne linie produkcyjne

Zostaje uruchomiona produkcja laminatu oddychaj?cego, który zast?puje foli? w wyrobach ch?onnych dla dzieci i doros?ych. To rewolucyjna zmiana, podnosz?ca ich jako?? i komfort u?ytkowania.

2005

Nowoczesna fabryka w Indiach

Nowa fabryka w Indiach podejmuje produkcj? wyrobów higienicznych i medycznych. To jedna z najwi?kszych polskich inwestycji w tym kraju. Dla Grupy TZMO to ogromna szansa dotarcia do ponad miliarda potencjalnych klientów, ale jednocze?nie du?e wyzwanie.

2008

Nowe zak?ady produkcyjne Plastica

Powstaj? trzy zak?ady produkcyjne w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Kowalewie Pomorskim.

2012

Na podbój Ameryki

Wprowadzenie wyrobów inkontynentnych seni na rynek amerykański to kolejna z wielkich inwestycji i wyzwanie dla Grupy TZMO. Spó?ka TZMO USA Inc., z siedzib? w Atlancie w stanie Georgia, konsekwentnie rozwija dzia?alno?? biznesow?.

2013

55 spó?ek w 18 krajach, 7600 pracowników.

Kontynuujemy inwestycje w 10 krajach: w Rosji, na Litwie, na Ukrainie, w Niemczech, na S?owacji, na W?grzech, w Rumunii, w USA, w Indiach i w Polsce. Grupa TZMO liczy 55 spó?ek w Polsce i za granic?, w których zatrudnia 7600 pracowników. Nasze produkty dost?pne s? na ponad 80 rynkach – w Europie, Azji, Afryce, Ameryce i Australii.

2016

CitoNet Warszawa

To ju? szósty oddzia? Centrów Us?ug w Polsce, ?wiadcz?cy nowoczesne us?ugi w zakresie outsourcingu prania wodnego oraz tworzenia niestandardowych sterylnych pakietów, zestawów wyrobów medycznych dedykowanych pod konkretne procedury medyczne. Obecnie Grupa TZMO posiada swoje Centra Us?ug CitoNet w Bydgoszczy, Szczecinie, Krakowie, ?ódzi, Zabagnie i Warszawie.

2017

Nowa siedziba TZMO Benelux w Bosch ko?o Amsterdamu

Jako firma globalna posiadamy spó?ki handlowe i centra logistyczne na ró?nych rynkach. Grupa TZMO nieustannie inwestuje. W Holandii w?a?nie powsta?a nowa siedziba i centrum logistyczne TZMO Benelux.

Nasza strona u?ywa plików Cookies w celu zapewniania wygody korzystania z serwisu oraz w celach statystycznych. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na polityk? cookies
Rozumiem
YouTube
女人天堂-女人天堂AV在线