Informacje o danych osobowych

 • Dane osobowe s? przetwarzane zgodnie z obowi?zuj?cym prawem, w szczególno?ci rozporz?dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.
 • Administratorem danych osobowych s? Toruńskie Zak?ady Materia?ów Opatrunkowych S.A., ul. ?ó?kiewskiego 20/26, 87-100 Toruń. W zakresie danych osobowych kontrahentów administratora, danych osobowych osób zatrudnionych lub ubiegaj?cych si? o zatrudnienie przez administratora (na podstawie umowy o prac? lub na podstawie innej umowy), administratorami (wspó?administratorami) danych osobowych mog? by? tak?e podmioty zale?ne w stosunku do Toruńskich Zak?adów Materia?ów Opatrunkowych S.A. wchodz?ce w sk?ad Grupy TZMO. Aktualn? list? tych podmiotów zawiera strona www.www.emrarch.com/RODO
 • W sprawach dotycz?cych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwi?zanych z przetwarzaniem danych osobowych mo?na si? kontaktowa? z Inspektorem ochrony danych. Pan Jan Stemposz, Toruńskie Zak?ady Materia?ów Opatrunkowych S.A. ul. ?ó?kiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, adres e-mail: [email protected].
 • Administrator przetwarzaj? dane osobowe w szczególno?ci:
  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotycz? wyrazi?a zgod? na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub wi?kszej liczbie okre?lonych celów – w szczególno?ci w celu utrzymywania kontaktu z osob?, której dane dotycz?; udost?pniania lub dostarczania (tak?e poczt? e-mail) informacji handlowych, innych informacji lub próbek produktów; organizacji, przeprowadzania i dokumentowania wydarzeń, w tym konkursów, promocji i innych akcji marketingowych;
  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezb?dne do wykonania umowy, której stron? jest osoba, której dane dotycz?, lub do podj?cia dzia?ań na ??danie osoby, której dane dotycz?, przed zawarciem umowy – w szczególno?ci w celu wykonania wszystkich praw i obowi?zków wynikaj?cych z umów zawartych przez administratora;
  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezb?dne do wype?nienia obowi?zków prawnych ci???cych na administratorze – w szczególno?ci w celu wykonania praw i obowi?zków administratora wynikaj?cych z obowi?zuj?cych przepisów prawa, w szczególno?ci z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń spo?ecznych;
  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezb?dne do celów wynikaj?cych z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – w szczególno?ci w celu dochodzenia roszczeń.
 • Odbiorcami danych osobowych s? osoby zatrudnione przez administratora (na podstawie umowy o prac? lub na podstawie innej umowy) oraz zaufane podmioty wspó?pracuj?ce z administratorem – w zakresie niezb?dnym do realizacji celów przetwarzania; dane osobowe mog? by? udost?pniane tak?e organom w?adzy publicznej i innym podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, na ich ??danie.
 • Administrator nie zamierza przekazywa? danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji mi?dzynarodowych.
 • Dane osobowe s? przechowywane:
  - w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – do czasu zrealizowania celów przetwarzania wskazanych w udzielonej zgodzie;
  - w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - do czasu wype?nienia przez strony umowy wszystkich obowi?zków zwi?zanych z wykonywaniem umowy, a nast?pnie do up?ywu okresu wyga?ni?cia lub przedawnienia wszelkich roszczeń zwi?zanych z umow?;
  - w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – do czasu wype?nienia obowi?zku prawnego ci???cego na administratorze, w szczególno?ci obowi?zku przechowywania dokumentacji;
  - w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – do czasu zrealizowania celów przetwarzania, w szczególno?ci do zaspokojenia, wyga?ni?cia lub przedawnienia roszczenia.
 • Osoba, której dane dotycz?, ma prawo ??dania od administratora dost?pu do swoich danych osobowych, a w przypadkach okre?lonych w RODO tak?e ich sprostowania, usuni?cia lub ograniczenia przetwarzania; ma tak?e prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Osoba, której dane dotycz?, ma prawo do wniesienia skargi do przewidzianego prawem organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, je?eli s?dzi, ?e przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, osoba, której dane dotycz?, ma prawo do cofni?cia zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie bez wp?ywu na zgodno?? z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni?ciem. Cofni?cie zgody mo?e nast?pi? np. poprzez przes?anie poczt? elektroniczn? o?wiadczenia o cofni?ciu zgody na adres e-mail: [email protected]
 • W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym i jest dobrowolne; konsekwencj? niepodania danych mo?e by? jednak uniemo?liwienie lub utrudnienie realizacji celów przetwarzania, w szczególno?ci brak kontaktu z administratorem; nieudost?pnienie lub niedostarczenie informacji handlowych, innych informacji lub próbek produktów; brak mo?liwo?ci udzia?u w wydarzeniach, w tym konkursach, promocjach i innych akcjach marketingowych. W pozosta?ych przypadkach podanie danych osobowych mo?e by? wymogiem ustawowym lub umownym, je?eli tak stanowi przepis prawa lub postanowienie umowy.
 • W zwi?zku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych nie nast?puje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

zasi?g marki

zasieg.jpg

Nasze wyroby sprzedajemy na ponad 80 rynkach: w Unii Europejskiej, w Europie ?rodkowej i Wschodniej, w Afryce i na Dalekim Wschodzie.

Nasza strona u?ywa plików Cookies w celu zapewniania wygody korzystania z serwisu oraz w celach statystycznych. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na polityk? cookies
Rozumiem
YouTube
女人天堂-女人天堂AV在线