nota prawna

W?a?ciciel Serwisu

W?a?cicielem niniejszego Serwisu jest firma Toruńskie Zak?ady Materia?ów Opatrunkowych S.A., (zwana dalej TZMO) z siedzib? w Polsce, w Toruniu przy ul. ?ó?kiewskiego 20/26, KRS nr 0000011286.


Informacje zawarte w Serwisie

Tre?ci zawarte w Serwisie maj? charakter informacyjny w zakresie zagadnień zwi?zanych ze spó?kami tworz?cymi Grup? TZMO, a tak?e wyrobów produkowanych przez Grup? TZMO oraz u?ytkowy w zakresie us?ugi subskrypcji i dost?pu dla uprawnionej grupy osób.

Informacje zawarte w Serwisie nie stanowi? oferty sprzeda?y. W zwi?zku z tym nie mo?e na ich podstawie doj?? do zawarcia umowy sprzeda?y.

W?a?ciciel Serwisu mo?e dokona? zmiany Serwisu, bez wcze?niejszego uprzedzenia i bez podania przyczyny.


Us?ugi ?wiadczone w Serwisie

W?a?ciciel Serwisu ?wiadczy nast?puj?ce Us?ugi:

  • us?uga subskrypcji
  • us?uga dost?pu do informacji specjalistycznych dla uprawnionej grupy osób


Korzystanie z Subskrypcji polega na z?o?eniu zamówienia na otrzymywanie przez u?ytkownika informacji z Serwisu. Cz?stotliwo?? przesy?ania materia?ów nie jest okre?lona. W?a?ciciel Serwisu nie odpowiada za niedostarczenie zamówionych informacji z przyczyn obiektywnych, niezale?nych od w?a?ciciela.

Dost?p do informacji specjalistycznych wymaga wype?nienia formularza rejestracyjnego i wyra?enia zgody na warunki zawarte w regulaminie dost?pu dla u?ytkowników zarejestrowanych.

Wymienione powy?ej us?ugi s? ?wiadczone nieodp?atnie, nie jest okre?lony minimalny ani maksymalny czas ich ?wiadczenia.

Ka?dy u?ytkownik, który wykona zapisy procedury rejestracyjnej, otrzyma indywidualne dane dost?powe. Koszt po??czenia z serwerem, na którym znajduje si? serwis ponosi u?ytkownik.


Procedura rejestracyjna

Rozpocz?cie korzystania z Us?ugi odbywa si? poprzez wprowadzenie do formularza rejestracyjnego danych dotycz?cych imienia i/lub nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej, jak równie? po wyra?eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, poprzez naci?ni?cie przycisku "Akceptuj?" w zakresie opisanym szczegó?owo w dokumencie Polityka Prywatno?ci.

Rezygnacja z posiadanego konta u?ytkownika jest mo?liwa w dowolnie wybranym terminie.


Inne dzia?ania prowadzone w Serwisie

Za po?rednictwem serwisu mog? by? prowadzone programy lojalno?ciowe, konkursy i akcje promocyjne, jak równie? badania rynku i konsumentów. Szczegó?owe warunki ich realizacji b?d? zawarte w regulaminach. Udzia? w wymienionych powy?ej dzia?aniach, b?dzie mo?liwy po zaakceptowaniu warunków danego regulaminu za pomoc? formularza.


Odpowiedzialno?? W?a?ciciela

W?a?ciciel serwisu nie ponosi odpowiedzialno?ci za wykorzystanie danych osobowych przez osoby trzecie, za wszelkie dzia?ania zewn?trzne naruszaj?ce prawo i inne niezale?ne od W?a?ciciela okoliczno?ci.

Wszelkie informacje zawarte w Serwisie zosta?y opracowane w dobrej wierze. W?a?ciciel nie ponosi odpowiedzialno?ci za tre??, rzetelno??, dok?adno?? i kompletno?? informacji na zewn?trznych stronach internetowych, do których prowadz? hiper??cza. Linki do stron zewn?trznych oznaczone s? niebieskim kolorem czcionki.


Prawo w?a?ciwe

Korzystanie z Serwisu podlega prawu polskiemu i we wszystkich zagadnieniach zwi?zanych z korzystaniem z Serwisu zastosowanie maj? odpowiednie przepisy obowi?zuj?ce w Rzeczpospolitej Polskiej.


Prawa autorskie

Tre?? stron Serwisu podlega ochronie prawem autorskim i nie mo?e by? modyfikowana, kopiowana, rozpowszechniana bez zgody W?a?ciciela Serwisu. Druk zawarto?ci stron Serwisu jest mo?liwy wy??cznie do u?ytku prywatnego. Wszelkie inne formy korzystania z zawarto?ci Serwisu wymagaj? zgody pisemnej W?a?ciciela Serwisu.


Ochrona znaków towarowych i nazw handlowych

U?yte w Serwisie znaki towarowe oraz nazwy handlowe podlegaj? ochronie zgodnie z w?a?ciwymi przepisami prawa. Niedozwolone jest u?ycie lub zmiana ww. znaków bez uprzedniej zgody w?a?ciwej spó?ki Grupy Kapita?owej TZMO.

TZMO nie gwarantuje bezawaryjno?ci i bezb??dno?ci dzia?ania Serwisu, jak równie? usuni?cia powsta?ych b??dów. Nie gwarantuje równie?, ?e serwer, na którym jest umieszczony Serwis jest wolny od wirusów i innych szkodliwych elementów.


Zastrze?enia odno?nie zawarto?ci

TZMO zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupe?nienia w dowolnym czasie zapisów powy?szej noty prawnej.

zasi?g marki

zasieg.jpg

Nasze wyroby sprzedajemy na ponad 80 rynkach: w Unii Europejskiej, w Europie ?rodkowej i Wschodniej, w Afryce i na Dalekim Wschodzie.

Nasza strona u?ywa plików Cookies w celu zapewniania wygody korzystania z serwisu oraz w celach statystycznych. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na polityk? cookies
Rozumiem
YouTube
女人天堂-女人天堂AV在线