Polityka cookies

1. Akceptuj?c niniejsz? Polityk? plików cookies, jak równie? uzyskuj?c dost?p i u?ywaj?c stron internetowych Serwisu, U?ytkownik zgadza si? na wykorzystywanie plików cookies.

2. Witryna w celu przechowywania danych korzysta z plików cookies.

3. Przez serwis internetowy TZMO (zwany dalej Serwisem) s? gromadzone informacje przy u?yciu mechanizmu tzw. „cookies”. S? to ma?e pliki, zawieraj?ce informacje o preferencjach u?ytkownika, które U?ytkownik mo?e w ka?dej chwili usun?? b?d? te? zablokowa? ich tworzenie korzystaj?c z odpowiednich mechanizmów wbudowanych w ka?d? przegl?dark? internetow?.
Pliki cookies wykorzystywane s? w celu:
a) dostosowania zawarto?ci stron internetowych Serwisu do preferencji U?ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
b) tworzenia statystyk, które pomagaj? zrozumie?, w jaki sposób U?ytkownicy Serwisu korzystaj? ze stron internetowych, co umo?liwia ulepszanie ich struktury i zawarto?ci;
c) utrzymania sesji U?ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi?ki której U?ytkownik nie musi na ka?dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa? loginu i has?a;

Pliki cookies i podobne technologie (np. pixel FB) pozwalaj? na wy?wietlanie reklam w sposób bardziej spersonalizowany. Pliki cookies umo?liwiaj? podzielenie si? informacjami na temat U?ytkownika z reklamodawcami oraz lepsze zrozumienie oczekiwań U?ytkownika. Na przyk?ad reklamowe pliki cookies i podobne technologie mog? zosta? wykorzystane w celu dzielenia si? informacjami z reklamodawcami lub partnerami marketingowymi TZMO, którzy spersonalizuj? ofert? reklamow? zgodnie z zainteresowaniami U?ytkownika, udost?pni? strony internetowe na portalach spo?eczno?ciowych lub b?d? ?ledzili aktywno?ci U?ytkowników powracaj?cych na stron? Serwisu

4. W ramach Serwisu stosowane s? nast?puj?ce rodzaje plików cookies:
a) „Sesyjne” pliki cookies (session cookies), b?d?ce plikami tymczasowymi, które s? przechowywane w urz?dzeniu końcowym U?ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy??czenia oprogramowania (przegl?darki internetowej).
b) „Sta?e” pliki cookies (persistent cookies) s? przechowywane w urz?dzeniu końcowym U?ytkownika przez czas okre?lony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usuni?cia przez U?ytkownika.

  • utma - ciasteczko zapisywane przez Google Analytics
  • utmb - ciasteczko zapisywane przez Google Analytics
  • utmc - ciasteczko zapisywane przez Google Analytics
  • utmz - ciasteczko zapisywane przez Google Analytics
  • datr - ciasteczko zapisywane przez wtyczk? Facebook
  • fr- ciasteczko zapisywane przez wtyczk? Facebook
  • sb- ciasteczko zapisywane przez wtyczk? Facebook
  • symfony - ciasteczko u?ywane przez CMS dla identyfikacji odwiedzaj?cego stron?

5. W wi?kszo?ci przypadków oprogramowanie s?u??ce do przegl?dania stron internetowych (przegl?darka internetowa) domy?lnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urz?dzeniu końcowym U?ytkownika. U?ytkownicy Serwisu mog? dokona? w ka?dym czasie zmiany ustawień dotycz?cych plików cookies – wy??czy? pliki cookies. Szczegó?owe informacje o mo?liwo?ci i sposobach obs?ugi plików cookies dost?pne s? tutaj.

6. Operator Serwisu informuje, ?e ograniczenia stosowania plików cookies mog? wp?yn?? na ograniczenia funkcjonalno?ci dost?pne na stronach internetowych Serwisu.

7. Je?eli U?ytkownik zgadza si? na umieszczanie na swoim urz?dzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin stron internetowych Serwisu chcia?by je skasowa?, mo?e to zrobi? bez ryzyka, a informacj? o tym jak to zrobi? znajdzie tutaj.

8. Je?eli niniejsza Polityka plików cookies ulegnie zmianie, zaktualizowana wersja zostanie tutaj opublikowana. Polityka plików cookies zosta?a ostatnio zmodyfikowana, 29 wrze?nia 2019.

9. Je?eli maj? Państwo jakiekolwiek pytania lub uwagi dotycz?ce niniejszej Polityki plików cookies lub praktyk informacyjnych stosowanych na naszej stronie internetowej, prosimy o kontakt: TZMO S.A., ul. ?ó?kiewskiego, 87-100 Toruń.

 
Nasza strona u?ywa plików Cookies w celu zapewniania wygody korzystania z serwisu oraz w celach statystycznych. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na polityk? cookies
Rozumiem
YouTube
女人天堂-女人天堂AV在线