Polityka Zakupowa Grupy TZMO

Grupa TZMO dostarcza najwy?szej jako?ci produkty i us?ugi swoim Klientom na ca?ym ?wiecie, dzi?ki którym ?yje im si? ?atwiej, wygodniej i bezpieczniej.

Rozumiemy równie?, ?e nawet najlepsze rozwi?zania s? tylko wtedy dobre, gdy Klienci mog? sobie na nie pozwoli?, dlatego stale pracujemy nad optymalizacj? kosztów oferowanych produktów i us?ug. Ma to szczególne znaczenie w przypadku wyrobów medycznych czy s?u??cych opiece nad osobami starszymi oraz wyrobów oferowanych na rynkach rozwijaj?cych si?.

Wiemy, ?e aby realizowa? nasz? misj? musimy wspó?pracowa? z szerokim gronem dostawców, którzy wyznaj? podobne do naszych warto?ci: innowacyjno??, odpowiedzialno??, do?wiadczenie, bezpieczeństwo.

Ponadto od naszych dostawców oczekujemy solidno?ci, terminowo?ci i elastyczno?ci jak równie? poszanowania dla ?rodowiska naturalnego i wysokiej etyki prowadzenia biznesu.

Nasze wyroby higieniczne, medyczne i kosmetyczne nale?? do kategorii o szczególnych wymaganiach jako?ciowych pod wzgl?dem bezpieczeństwa u?ytkowania. Nasza firma posiada certyfikaty zgodno?ci systemu zarz?dzania jako?ci? z normami ISO 9001 oraz ISO 13485, potwierdzaj?ce spe?nienie wymagań Klienta, wymagań prawnych oraz – w przypadku wyrobów medycznych – bezpieczeństwa naszych produktów i us?ug.

Wyroby medyczne opatrzone s? znakiem zgodno?ci CE. Daje on Klientom pewno??, ?e kupowany produkt jest zgodny z regulacjami Unii Europejskiej, spe?nia wymagania bezpieczeństwa, zdrowia, ochrony ?rodowiska naturalnego i zdrowia konsumenta.

Od naszych dostawców oczekujemy równie? zapewnienia najwy?szych standardów jako?ci, najlepiej popartych certyfikatami systemu zarz?dzania jako?ci? ISO 9001 a dla dostawców wyrobów medycznych równie? ISO 13485. Wymagamy równie? spe?nienia obowi?zuj?cych norm i przepisów.

Aby nasze produkty mog?y by? dost?pne dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób szczególnie ich potrzebuj?cych, od naszych dostawców oczekujemy konkurencyjnych cen i wspó?pracy w zakresie optymalizacji kosztu wytwarzania.

Jeste?my otwarci na wspó?prac? i zapraszamy do kontaktu dostawców zainteresowanych wspó?prac? z Grup? TZMO.

dostawcy
Nasza strona u?ywa plików Cookies w celu zapewniania wygody korzystania z serwisu oraz w celach statystycznych. Korzystaj?c z serwisu wyra?asz zgod? na polityk? cookies
Rozumiem
YouTube
女人天堂-女人天堂AV在线